Site icon Rising Tide Foundation

Plato

1 First Alcibiades
2 Second Alcibiades
3 Apology
4 Charmides
5 Cleitophon
6 Cratylus
7 Critias
8 Crito
9 Eryxias
10 Euthydemus
11 Euthyphro
12 Gorgias
13 Hippias Major
14 Hippias Minor
15 Ion
16 Laches
17 Laws
18 Seventh Letter
19 Lysis
20 Menexenus
21 Meno
22 Parmenides
23 Phaedo
24 Phaedrus
25 Philebus
26 Protagoras
27 Republic
28 Sophist
29 Statesman
30 Symposium
31 Theaetetus
32 Timaeus

Exit mobile version